PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Phòng: Hành chính quản trị

Chủ động – chuyên nghiệp – trách nhiệm – hiệu quả

        Đặc điểm, tình hình:

Phòng HCQT là phòng tham mưu giúp việc cho BGĐ về công tác hành chính.

Về nhân lực tổng số: 10. Trong đó:

+  Đại học: 03

+ Trung cấp: 07

            – Quá trình thành lập và phát triển;

            Từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện, vào tháng 10/2005 phòng HCQT – TTBYT cũng được thành lập theo thành lập bệnh viện.

            Từ ngày 01/5/2022 Phòng được tách từ phòng HCQT-TTBYT.

        Cơ cấu, tổ chức

            + Bộ phận Hành chính – Văn thư

            + Tổ Lái xe

            + Tổ điện

            + Tổ bảo vệ, cây xanh, tổ nhà xe

        Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

    Với vai trò là khối hậu cần, phòng Hành chính Quản trị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và tham mưu toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện. Với các nhiệm vụ chính như sau:
– Vận hành các hệ thống kỹ thuật hiện đại của tòa nhà, đảm bảo cho các hoạt động chuyên môn;
– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính;
– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định;
– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện;
– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng;
– Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định;
– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, khí y tế và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động chuyên môn;
– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh xanh, sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung;
– Đảm bảo công tác an ninh trật tự;
– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Ban Giám đốc Bệnh viện;
– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Ban Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.