PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

       Tổ chức nhân sự:

Phòng gồm có 15 người

Trong đó:

Kế toán Đại học :  15 người

Biên chế:               11 người

Hợp đồng :            04 người

Các bộ phận kế toán trực thuộc phòng:

  1. Bộ phận kế toán chung
  2. Bộ phận kế toán thu viện phí.
  3. Bộ phận kế toán thanh quyết toán Bảo hiểm y tế.
  4. Kế toán Dược.

Lãnh đạo phòng:

– Nguyễn Thị Diễm

       Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

*Chức năng:

– Phòng tài chính kế toán là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc trực tiếp là giám đốc Bệnh viện.

– Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.

– Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính – kế toán.

* Nhiệm vụ:

– Lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước hằng năm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. Tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của Bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh tại đơn vị.

– Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

– Tổ chức công tác tài chính-kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nhà nước hiện hành.

– Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT và các nguồn dịch vụ.

– Định kỳ kiểm kê vật tư, tài sản trong toàn bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính quyết toán theo quy định.

– Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của Pháp luật.