THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ: GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Thứ Ba, ngày 13/06/2023 08:37 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ: GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Để phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc y học cổ truyền tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, hội đồng xây dựng KHLCNT kính mời các công ty, đơn vị quan tâm tham dự báo giá vị thuốc cổ truyền đối với gói thầu tập trung cấp địa phương như sau :

thư mời chào giá gói thầu đông dược

Danh mục chào giá