THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2: GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Thứ Tư, ngày 26/07/2023 02:13 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2: GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Để phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc y học cổ truyền tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, hội đồng xây dựng KHLCNT kính mời các công ty, đơn vị quan tâm tham dự báo giá vị thuốc cổ truyền đối với gói thầu tập trung cấp địa phương như sau :