THÔNG BÁO: V/V CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM HOÁ CHẤT VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2024

Thứ Hai, ngày 03/6/2024 3:14 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: V/V CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM HOÁ CHẤT VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2024

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hoá chất vận hành hệ thống xử lý nước thải năm 2024 tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau: